فیزیکستان

طرح درس سالانه

به نام خدا

 

 

طرح درس سالانه فیزیک اول                                                                   سال تحصیلی90-91

       ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

 

     مهر

معرفی کتاب

پرسش انرژی شیمیایی

مرور درس های گذشته و پرسش

پرسش تا انرژی کشسانی

 

 

تدریس انرژی شیمیایی

 تدریس انرژی توان مصرفی

تدریس انرژی پتانسیل گرانشی

 تدریس انرژی کشسانی

    آبان

تدریس منبع انرژی(کار گروهی)

تدریس تا گستره دماسنجی(انجام آزمایش در خانه)

پرسش و حل تمرین و تدریس تا گرمای ویژه

تدریس تا پایان فصل دوم و حل تمرین

 

پرسش و حل تمرین

 

 تدریس تا دمای تعادل

انجام آزمایش ورفع اشکال

 امتحان از فصل دوم

    آذر

تدریس تا اختلاف پتانسیل الکتریکی

 

تدریس تا مصرف انرژی الکتریکی و آزمایشگاه مجازی

تدریس تا پایان فصل سوم

حل تمرین

 

پرسش و آزمایش

 پرسش و حل تمرین

مرور و رفع اشکال

 امتحان فصل سوم

     دی

امتحان

امتحانات ترم

امتحان امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

   بهمن

تدریس تا تصویر درآینه تخت

پرسش

پرسش وتدریس تا رسم تصویر در آینه محدب

تدریس بزرگنمایی

 

پرسش وتدریس تا رسم تصویردر آینه مقعر

 رفع اشکال

پرسش وتدریس تا محاسبه فاصله تصویر تا آینه

 پرسش

 اسفند

تدریس تا آخر فصل

حل تمرین

امتحان

پرسش وتدریس تا تغییر سرعت نور در دومحیط

 

انجام آزمایش

 رفع اشکال

تدریس تا عمق ظاهری

 

  فروردین

 تعطیل

تعطیل

تدریس تا منشور

پرسش وتدریس تا محاسبه فاصله تصویر تاعدسی

 

 تعطیل

 تعطیل

پرسش وتدریس تا عدسی واگرا

 تدریس تا توان عدسی

 اردیبهشت

پرسش وتدریس تا آخر فصل

پرسش وحل تمرین

امتحان

 

 

حل تمرین

 رفع اشکال

 مرور فصل ها

 

 

 

 

                                  طرح درس سالانه فیزیک دوم تجربی  و ریاضی                     سال تحصیلی90-91

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

 

مهر

معرفی کتاب و آشنایی با فیزیک

تدریس و معرفی یکا  تا نماد گذاری علمی

تدریس تبدیل یکاها

تدریس دقت اندازه گیری و آزمایشگاه

 

تدریس تا جایگاه اندازه گیری

 

پرسش و مرور

رفع اشکال

پرسش یا امتحان

آبان

 

تدریس کمیت های فیزیکی تا خاصیت جمع برداری

پرسش و رفع اشکال و تدریس تفاضل و حل تمرین

تدریس تا نمودار مکان-زمان

پرسش و رفع اشکال

 

 

تدریس برآیند گیری

امتحان

تدریس تا حرکت یکنواخت

تدریس تا سقوط آزاد

آذر

تدریس تا پایان فصل

 

تدریس تا معرفی نیروها

پرسش و حل تمرین

مرور و رفع اشکال

 

امتحان از فصل دوم

 

تدریس تا استفاده از قوانین نیوتون

تدریس تا پایان فصل سوم

امتحان از فصل سوم

دی

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

بهمن

تدریس تا قضیه کار  و انرژی

 

تدریس تا توان

تدریس تا پایان فصل چهارم

امتحان از فصل 4

 

پرسش

 

پرسش

مرور و رفع اشکال

تدریس تا نیروهای چسبندگی

اسفند

پرسش

 

پرسش

تدریس تا فشار گازها

پرسش و مرور

 

تدریس تا فشار

 

تدریس تا فشار هوا

پرسش و مرور

پرسش و مرور

فروردین

 

تعطیل

تعطیل

تدریس تا پایان فصل5

تدریس تا تعادل

 

تعطیل

 

تعطیل

امتحان از فصل5

 

اردیبهشت

تدریس تا حالت های ماده

 

پرسش و تدریس تا میعان

تدریس تا انتقال گرما

پرسش و تدریس تا پایان فصل

 

پرسش و تدریس تا انجماد

 

پرسش و تدریس تا انبساط سطحی

تدریس تا قانون گازها

امتحان از فصل6

خرداد

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

 

 

 

 

 

                                  طرح درس سالانه فیزیک سوم ریاضی فیزیک                       سال تحصیلی90-91

 

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

 

 

مهر

معرفی کتاب و آشنایی با فیزیک سوم

پرسش و مرور

تدریس فرآیند ترمودینامیکی و فرآیند هم حجم

تدریس فرآیند هم فشار

 

 

تدریس تا فرآیند ترمودینامیکی

 

تدریس قانون اول ترمودینامیکی و انرژی درونی

حل تمرین و مرور

حل تمرین

 

 

تدریس گرما وکار

پرسش

امتحان

تدریس همدما و بی دررو

 

آبان

پرسش و رفع اشکال

 تدریس تا پایان فصل1

مرور ریاضی

مرور نتایج آزمایشات و تدریس قانون کولن

 

 

تدریس ماشینهای گرمایی

رفع اشکال

تدریس مفهوم بارالکتریکی و آزمایش با واندوگراف

حل تمرین

 

 

 

پرسش و حل تمرین

امتحان از فصل1

کار با الکتروسکوپ

تدریس به همبستن خازن ها

 

آذر

تدریس تا تجسم میدان الکتریکی

 

تدریس تا انرژی پتانسیل الکتریکی

پرسش و حل تمرین

مرور و رفع اشکال و تدریس انرژی خازن

 

 

پرسش و مرور

پرسش و مرور

تدریس تا فروشکست

مرور و رفع اشکال

 

 

کار با واندوگراف  و الکتروسکوپ برای تدریس رسانا و نارسانا

تدریس تا خازن

پرسش

امتحان از فصل سوم

 

دی

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

 

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

بهمن

تدریس  با آزمایشگاه مجازی تا کدگذاری

تدریس مقاومت متغیر و افت پتانسیل

تدریس تا مدار تک حلقه

به هم بستن مقاومت ها

 

 

پرسش

 

پرسش

مرور و رفع اشکال

تدریس تا پایان فصل3

 

 

تدریس کدگذاری

تدریس اثر دما بر مقاومت

تدریس مدار تک حلقه

حل تمرین

 

اسفند

امتحان از فصل 3

تدریس تا نیروی وارد بر بار متحرک

پرسش و مرور

پرسش و مرور

 

 

تدریس تا تعریف میدان با استفاده از نیرو

تدریس تا میدان پیچه

پرسش و مرور

پرسش و مرور

 

 

پرسش

پرسش

پرسش و مرور

پرسش و مرور

 

فروردین

 

تعطیل

تعطیل

تدریس تا نیروی بین دو سیم موازی

تدریس تا پایان فصل4

 

 

تعطیل

 

تعطیل

امتحان

مرورو رفع اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

تعطیل

 

 

تعطیل

 

تدریس تا خاصیت مغناطیسی مواد

 

امتحان از فصل4

 

 

 

اردیبهشت

تدریس تا شار

محاسبه جریان القایی

تدریس تا جریان متناوب

پرسش و مرور

 

 

پرسش و تدریس تا محاسبه جریان القایی

 

پرسش

پرسش

امتحان از فصل5

 

 

پرسش

تدریس خودالقایی

تدریس تا پایان فصل5

رفع اشکال

 

خرداد

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

 

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  طرح درس سالانه فیزیک1 پیش دانشگاهی تجربی                  سال تحصیلی90-91

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

 

مهر

معرفی کتاب و مرور ریاضی

تدریس سرعت متوسط و لحظه ای

تدریس سقوط آزاد

پرسش یا امتحان

 

تدریس جابهجایی و مسافت

پرسش و تدریس شتاب متوسط و لحظه ای

تدریس حرکت دوبعدی

مرور و رفع اشکال

آبان

حل تمرین ها

 

تدریس تا تکانه

تدریس تکانه

حل تمرین ها و رفع اشکال

 

امتحان فصل1

 

رفع اشکال

تدریس تا پایان فصل2

امتحان از فصل2

آذر

تدریس تا انرژی مکانیکی نوسانکر

تدریس تا پایان فصل3

امتحان فصل3

تدریس تا پایان فصل4

 

رفع اشکال

حل تمرین

تدریس تا موج های عرضی

امتحان از فصل 4

دی

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

 

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

امتحانات ترم

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 10:3  توسط دالوند  |